Disclaimer


1. Identiteit en contactgegevens van Genico

1.1. De website beschikbaar op het adres https://www.genico.be/ wordt uitgebaat door en is eigendom van Geert Ninclaus, met ondernemingsnummer 0791.023.023 en met maatschappelijke zetel te Industriestraat 40 – 8755 Ruiselede

1.2. Informatie en gegevens van Genico:

Handelsnaam: Genico
Maatschappelijke zetel: Industriestraat 40 – 8755 Ruiselede
BTW-nummer: 0791.023.023
Telefoonnummer: +32 51 68 99 09
E-mail: info@genico.be
Hyperlink(s) Website: www.genico.be

2. Toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden

2.1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn exclusief van toepassing op het gebruik van de Website. Huidige voorwaarden dekken op geen enkele wijze het gebruiksbeleid van andere dienstverleners waarvan u op of via de Website gebruik maakt.

2.2. Vooraleer u op enigerlei wijze gebruik kan maken van (de diensten verbonden aan) de Website, dient u zich uitdrukkelijk, integraal en onherroepelijk akkoord te verklaren met (de toepassing van) deze gebruiksvoorwaarden door de knop ok aan te klikken. De tekst van deze gebruiksvoorwaarden is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Gebruiksvoorwaarden – Disclaimer’ op de Website.

2.3. De eventuele nietigheid of niet-toepasbaarheid van een of meerdere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, leidt niet tot nietigheid van het geheel van deze voorwaarden.

2.4. Genico behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen zullen worden aangekondigd op de Website en/of via elektronische weg. Blijvend gebruik van de Website zal worden beschouwd als aanvaarding van de nieuwe voorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd op 07/05/2018

2.5. Deze gebruiksvoorwaarden gelden onverminderd de eventuele toepassing van dwingende wetsbepalingen ter bescherming van consumenten (i.h.b. de relevante bepalingen van het Wetboek Economisch Recht (WER)). 

3. Gebruiksvoorwaarden

3.1. Informatie en inhoud op de Website

3.1.1. Genico tracht ervoor te zorgen dat de informatie op de Website, zijnde het geheel van data en informatie in de meest ruime zin, met inbegrip van foto’s, videobestanden, teksten etc., juist, volledig en up-to-date is. Ondanks onze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen waarvoor Genico geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt.

3.1.2. Genico kan niet uitsluiten dat er storingen, onderbrekingen of technische fouten opduiken die de toegang tot de Website beperken of verhinderen.

3.1.3. De informatie op de Website is van algemene aard en indicatief, is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, kan geenszins als een persoonlijk advies of contractuele (resultaats)verbintenis worden beschouwd en kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of beëindiging van de overeenkomst met Genico. De informatie op de Website is beschikbaar in de staat zoals geraadpleegd zonder dat hierbij enige garanties geleverd worden. Het gebruik van de Website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op uw eigen risico en verantwoordelijkheid. U erkent en aanvaardt dat de verbintenissen van Genico i.v.m. de werking en de inhoud van de Website louter inspanningsverbintenissen zijn.

3.1.4. U bent ertoe gehouden de Website enkel te gebruiken voor legitieme doeleinden.  

3.2. Uw verplichtingen

3.2.1. U dient over een degelijke en stabiele internetverbinding en performante hardware en software te beschikken die geschikt is voor (de diensten van) de Website. U dient tevens over een voldoende adequate en recente antivirus, antispyware- en firewallbescherming op uw systemen te beschikken.

3.2.2. Voor het geval de systemen van Genico, van haar aangestelden, onderaannemers, externe leveranciers of dienstverleners en/of van haar andere gebruikers schade zou lijden door uitwisseling van computervirussen of andere schadelijke bestanden, bent enkel u integraal en onbeperkt aansprakelijk ten aanzien van Genico en zal u Genico integraal, onbeperkt, in hoofdsom, interesten en (advocaten)kosten vrijwaren tegen elke vordering van derden (met inbegrip van aangestelden, onderaannemers, externe leveranciers of dienstverleners en gebruikers van Genico) die hierdoor schade zouden lijden.

4. Privacybeleid

Genico hecht belang aan uw privacy.

In geval de gebruiker van de website door Genico om persoonlijke informatie gevraagd wordt, zal dit gebeuren conform de toepasselijke bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) – (GDPR) hetzij conform de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De doeleinden voor de verwerking van uw persoonsgegevens, en de wijze waarop wij dit doen, vindt u uitgebreid terug in onze afzonderlijke privacyverklaring.

Wij zullen evenwel geen gegevens verwerken die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, of waarvoor wij geen toestemming hebben gevraagd.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens door een verzoek te richten per e-mail naa r het adres info@genico.be. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn, de gegevens te wissen, de verwerking ervan te beperken, of deze te doen overdragen. Wanneer een verzoek echter manifest ongegrond is of buitensporig wordt bevonden, kan een administratieve kost aangerekend worden.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot genico, Industriestraat 40, 8755 Ruiselede, info@genico.be, of de uitschrijvingsinstructies (“unsubscribe”) te volgen die gebeurlijk zijn opgenomen in onze e-mailberichten. Voordat wij uw gegevens voor marketingdoeleinden gebruiken, zullen wij steeds vragen of u dit wenst.

Genico kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de genico-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de genico-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

5. Aansprakelijkheid

5.1. Genico is op geen enkele wijze aansprakelijk voor:

  • de kwaliteit, volledigheid, juistheid, geschiktheid, beschikbaarheid of vorm van de informatie op of gegenereerd door de Website of door andere (externe) websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de Website wordt verwezen;
  • enige beslissing genomen of handeling gesteld door u op basis van de inhoud of informatie op de Website;
  • eventuele storingen, onderbrekingen, technische fouten, verkeerde technische manoeuvres, niet toegestane interventies (m.i.v. hackers), virussen etc. op de Website;
  • (het functioneren en/of de beschikbaarheid van) software en/of applicaties van derden of de gevolgen ervan voor het downloaden vanuit en/of gebruiken van de Website;
  • indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade (waaronder maar niet beperkt tot tijdsverlies, verlies van een kans, winstderving, verlies van inkomsten, emotionele schade etc.);
  • gevallen van overmacht;
  • een lichte fout anders dan opzet of een met opzet gelijk te stellen zware fout.

5.2. Genico kan in geen geval hoofdelijk of in solidum met derden gehouden zijn enige schade te vergoeden.

5.3. Niets sluit evenwel de aansprakelijkheid uit van Genico voor opzet of een met opzet gelijk te stellen zware fout. De aansprakelijkheid van Genico, zowel voor directe als indirecte schade, is in ieder geval beperkt tot het laagst van volgende bedragen: (i) het bedrag waarvoor zij verzekerd is bij haar BA-verzekeraar met een maximum van EUR per schadegeval of (ii) het bedrag dat overeenstemt met de waarde van de diensten waarop de klacht is gebaseerd met een maximum van EUR. Deze zelfde beperking geldt indien de uitsluiting(en) van aansprakelijkheid vervat in huidig artikel 5 door een rechtscollege of arbiter ooit als ongeldig of niet tegenstelbaar zou(den) worden beschouwd.

6. Intellectuele eigendom

6.1. De Website, onderdelen ervan en alle informatie en/of inhoud op, verbonden aan en/of gegenereerd door de Website, waaronder maar niet beperkt tot alle teksten, afbeeldingen, logo’s, grafieken, formules, videobestanden, geluidsbestanden, HTML-codes, software, databanken, de vormgeving of enige andere creatie, inhoud of informatie op of gerelateerd aan de Website, behoren tot de exclusieve intellectuele eigendom van Genico of haar licentiegevers en mag slechts gereproduceerd worden of meegedeeld worden aan het publiek na uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Genico of haar licentiegevers.

Het is u met andere woorden te allen tijde (ook na beëindiging van de overeenkomst met Genico) verboden de Website (of onderdelen ervan), inclusief alle informatie verbonden aan of gegenereerd door de Website en/of de inhoud van de Website, op enigerlei wijze te reproduceren of mede te delen aan het publiek zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Genico of haar licentiegevers.

6.2. Niets in deze gebruiksvoorwaarden kan worden geïnterpreteerd als zijnde een overdracht of licentie van of m.b.t. de intellectuele eigendomsrechten van Genico aan u.

6.3. U erkent en aanvaardt dat voor de diensten op de Website gebruik kan worden gemaakt van bepaalde opensourcesoftware of freeware onder licenties die bepalingen kunnen bevatten die voorrang hebben op deze gebruiksvoorwaarden.

6.4. U erkent en aanvaardt dat informatie of inhoud op de Website het voorwerp kan uitmaken van bescherming door intellectuele eigendomsrechten van derden. U verklaart deze rechten te zullen eerbieden en Genico integraal, in hoofdsom, interesten en (gerechts- en advocaten)kosten te vrijwaren voor eventuele door u gemaakte inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van derden in dit verband.

7. Klachten

Klachten voortvloeiend uit enigerlei gebruik van de Website of de toepassing van huidige gebruiksvoorwaarden kunt u rapporteren aan Genico via e-mail:info@genico.be

8. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbanken

Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van deze gebruiksvoorwaarden of voortvloeiend uit enigerlei gebruik van de Website is exclusief onderworpen aan het Belgisch recht en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brugge, tenzij de wet op dwingende wijze de bevoegdheid van een andere rechtbank voorschrijft.

9. Contactgegevens Genico

Voor verdere inlichtingen, opmerkingen of klachten kan de gebruiker Genico contacteren via onderstaande gegevens:

Adres: Industriestraat 40, 8755 Ruiselede

E-mailadres: info@genico.be

Telefoonnummer: +32 51 68 99 09

Faxnummer: +32 51 68 75 03

10. Klachten

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35 | 1000 Brussel | commissie@privacycommission.be )

  • Nous sommes en congé du 13 juillet au 9 août - le showroom sera ouvert à partir du 10 août.