Algemene voorwaarden

1. Identiteit en contactgegevens van Genico

1.1. Genico is de handelsbenaming van de heer Geert Ninclaus, met ondernemingsnummer 0791.023.023 en met maatschappelijke zetel te Industriestraat 40 – 8755 Ruiselede

1.2. Informatie en gegevens van Genico:

Handelsnaam: Genico

Maatschappelijke zetel: Industriestraat 40 – 8755 Ruiselede

BTW-nummer: 0791.023.023

Telefoonnummer: +32 51 68 99 09

E-mail: info@genico.be

Hyperlink(s) Website: www.genico.be


2. Toepassing van deze voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken integraal onderdeel van elk aanbod van Genico en op elke tot stand gekomen overeenkomst ( al dan niet online en bijgevolg op afstand) tussen Genico en de klant. Deze gelden boven eventuele andere en/of tegenstrijdige voorwaarden van de klant.

2.2. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden (bijzondere voorwaarden) van toepassing zijn, zullen in geval van tegenstrijdige voorwaarden de bijzondere voorwaarden primeren boven de algemene voorwaarden.


3. Offertes en aanbiedingen

3.1. Nadat de klant een prijsaanvraag heeft gericht aan Genico, zal Genico een concreet aanbod formuleren onder de vorm van een gedetailleerde offerte. Onze offertes zijn louter vrijblijvend en indicatief. De offerte wordt opgesteld aan de hand van de door de klant verstrekte informatie en opmetingen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Genico niet.

3.2.De offertes omvatten enkel de prestaties en leveringen die er uitdrukkelijk in vermeld worden. Meerwerken en al wat niet uitdrukkelijk vermeld staat in onze offertes is niet in de prijs en de overeenkomst inbegrepen en dient in voorkomend geval het voorwerp uit te maken van een aparte schriftelijke overeenkomst tussen partijen.

3.3. De offerte is 15 dagen geldig, tenzij in de offerte een andere termijn voor aanvaarding wordt opgegeven. De offerte vervalt automatisch wanneer het betrokken product/ dienst niet meer wordt aangeboden, of wanneer de offerte niet wordt aanvaard binnen de geldigheidsduur. Gewijzigde omstandigheden geven steeds aanleiding tot prijsaanpassing. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor fouten die te wijten zijn aan foutieve of onvolledige informatie zoals verschaft door de klanten.

3.4. Wij behouden ons het recht voor om aan klanten na bestelling de volledige betaling te vragen voor de productie start.


4.Tot standkoming van de overeenkomst

4.1.De ondertekende offerte is bindend, definitief en onherroepelijk en doet een geschreven koopovereenkomst tot stand komen.

4.2.Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, zal Genico binnen een redelijke termijn op haar beurt de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod bevestigen op een duurzame gegevensdrager. De bevestiging van aanvaarding van het aanbod/ offerte kan langs de elektronische weg gebeuren. In het geval het aanbod/ offerte van Genico elektronisch wordt aanvaard door de klant, komt de koopovereenkomst tot stand van zodra Genico de ontvangst van de aanvaarding door de klant heeft bevestigd, daarna ontvangt de klant de factuur.


5. Levering

5.1. De opgegeven leverings-en uitvoeringstermijnen zijn behoudens andersluidend beding, louter indicatief. Voor het geval voorgaande termijnen niet geëerbiedigd zouden worden geeft dit niet het recht aan de klant om het contract op te zeggen of te beëindigen noch doet dit enig recht op schadevergoeding ontstaan.

5.2. Na ontvangst van de betaling van de prijs, wordt een aanvang genomen met het ontwerp en de vervaardiging van het product. De installatie van de goederen maakt geen deel uit van de koopovereenkomst. De goederen worden op verantwoordelijkheid van de klant geplaatst.

5.3. Levering geschiedt behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst af magazijn. De goederen worden geacht te zijn geleverd en aanvaard van zodra de goederen door de Klant worden opgehaald en worden ingeladen in een vervoersmiddel. De klant is verplicht om de goederen af te halen binnen de 10 dagen na schriftelijke mededeling van Genico dat de gekochte goederen af magazijn beschikbaar zijn.

5.4. Onverminderd artikel 6 gaat het risico voor verlies, beschadiging, diefstal, tenietgaan, alsmede de eventueel daarmee gepaard gaande schade over op de Klant bij afhaling. D.i. van zodra de goederen door de Klant worden ingeladen in een transportmiddel. Het transport van de goederen is voor rekening en risico van de klant.

5.5. Bij gebreke aan tijdige afhaling van de gekochte goederen, of inontvangstname, zullen stockage- en andere kosten aangerekend worden, en behoudt Genico zich het recht voor om de koopovereenkomst te ontbinden in het nadeel van de klant, zonder enige terugbetaling.

5.6. Kosten voor afhaling en transport zijn behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst voor de Klant. De koopwaar wordt in elk geval verondersteld geleverd en aanvaard te worden bij vertrek in onze opslagplaatsen. Transport geschiedt steeds op risico van de klant, die zich tegen mogelijke schadegevallen behoort te verzekeren.

5.7.In het geval waarin er vertraging in de levering en/of uitvoering optreedt te wijten aan weersomstandigheden, vertragingen bij leveranciers, ziekte of bijzondere omstandigheden (overmacht) worden de eerder opgegeven leverings-en uitvoeringstermijnen naar evenredigheid verlengd.

5.8.Voor het geval waarin, in afwijking van artikel 5.1. uitdrukkelijk een termijn zou worden gewaarborgd dient de bepaling van deze termijn het voorwerp uit te maken van een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst met de klant.De klant kan in dit geval ons slechts in schadevergoeding aanspreken wanneer de bestelde goederen binnen de 30 werkdagen na het verstrijken van de overeengekomen termijn niet zouden klaar zijn én indien de klant ons binnen de 8 dagen na het verstrijken van voorgaande termijn schriftelijk in gebreke heeft gesteld én wij de werken niet zouden hebben uitgevoerd binnen een termijn van 30 dagen na voormelde schriftelijke ingebrekestelling.


6. Eigendomsvoorbehoud

Tot aan de dag van de volledige betaling van de koopprijs, blijven de gemaakte goederen en materialen ten allen tijde onze eigendom, tenzij andersluidende, afzonderlijke, schriftelijke en uitdrukkelijke overeenkomst tussen partijen.

Alle risico’s ten laste van de Klant. Betaalde voorschotten blijven verworven.


7. Uitsluiting herroepingsrecht - Annulatie

De Klant, ook al is deze consument, kan zich niet beroepen op enig herroepingsrecht.

De klant kan de bestelling niet annuleren.

De klant is uitgesloten van enig herroepingsrecht omdat Genico de door de klant bestelde goederen immers op maat van de klant vervaardigt, dit volgens diens uitdrukkelijke specificaties, doorgegeven maten, en op basis van de individuele keuze op beslissing van de klant. Het Wetboek Economisch Recht (artikel VI.53 WER) voorziet immers in een uitzondering op het wettelijk herroepingsrecht in geval van op maat vervaardigde goederen. Indien de Klant de bestelling alsnog annuleert zal een schadevergoeding t.b.v. 30% op de verkoopprijs verschuldigd zijn.

Bij annulatie van de bestelling binnen de 7 dagen, zal een annulatievergoeding verschuldigd zijn van 30% op de verkoopprijs. Wanneer de productie van de goederen reeds is gestart, zal bij annulatie een vergoeding verschuldigd zijn van 50%, onverminderd het recht van Genico om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de kosten reeds hoger liggen dan 50% van de verkoopprijs.


8. Waarborg – conformiteit – verborgen gebreken - aansprakelijkheid

8.1. Genico staat er voor in dat de geleverde goederen voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Evenwel is uitsluitend de Klant verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens en opmetingen, zoals onder meer de gegevens nodig voor het maken van alle statistische berekeningen van de elementen, en de gegevens noodzakelijk voor het maken van de productietekeningen door Genico.

8.2. Indien de goederen uit hout samengesteld zijn, dient de klant er rekening mee te houden dat deze kan krimpen of uitzetten afhankelijk van de voorwaarden van relatieve vochtigheid en temperatuur van de omgevingslucht. Conform de voorziene normen werd het hout gedroogd tot een evenwichtsvochtgehalte dat overeenstemt met het gemiddelde binnenklimaat in onze klimaatzone, zijnde een constante luchtvochtigheid van 45 à 60% bij een constante kamertemperatuur van 20 °C. Ongunstige vochtomstandigheden, bvb. droogte (<50% LV) zullen onmiddellijk inwerken op het hout. Regelmatige controle met een goede hygrometer is steeds nodig. Wanneer géén 45% luchtvochtigheid wordt gehaald is er kans op krimpen en barsten van het hout. Wij adviseren om de relatieve vochtigheidsgraad op peil te houden door middel van luchtbevochtigheidstoestellen. Krimpen, uitzetten, of barstvorming ten gevolge van ongunstige vochtomstandigheden wordt niet aanzien als een gebrek of een gebrek aan conformiteit, en valt niet onder de waarborg van Genico.

8.3. De wettelijke garantietermijn overeenkomstig artikel 1649bis BW is van toepassing in geval van een consumentenkoop, en is in elk geval beperkt tot 2 jaar. Genico garandeert bovendien de deugdelijkheid van de gebeurlijk meegeleverde transformator gedurende een periode van 2 jaar, te rekenen vanaf datum van levering. Elke garantie beperkt zich tot de herstelling van de vastgestelde gebreken. Enkel indien herstelling niet mogelijk is, zal Genico voorzien in vervanging van de gebrekkige onderdelen. In geval van fabricagefouten zal de waarborg zich in elk geval beperken tot de vervanging van de gebrekkige onderdelen. In geen geval maakt de klant aanspraak op enige schadevergoeding.

8.4. Genico zal evenwel niet gehouden zijn tot enige waarborg of garantie indien:

- de klant zonder voorafgaande toestemming van Genico reeds herstellingswerken heeft uitgevoerd, of pogingen tot herstel heeft gedaan;

- zonder voorafgaande toestemming van Genico wijzigingen aan het product heeft aangebracht;

- de gebreken het gevolg zijn van niet-deugdelijk gebruik van het product, hetzij van foutieve installatie/ plaatsing door de Klant, hetzij van het niet volgen van de instructies Genico, hetzij indien de gebreken het gevolg zijn van opzettelijke beschadiging;

- indien de klant kennis had van de gebreken en/of de Klant de gebreken redelijkerwijze kon vaststellen bij levering;

8.5. De Klant is gehouden om de gebreken of elk gebrek aan conformiteit per aangetekend schrijven te melden aan Genico, dit binnen de 15 dagen vanaf vaststelling van de gebreken of vanaf het tijdstip waarbij de Klant redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de gebreken. Wanneer de Klant consument is bedraagt de termijn voor het melden van gebreken 2 maanden. Bij overschrijding van deze termijn vervalt elke garantieverplichting.

8.6. Verborgen gebreken dienen in elk geval te worden gemeld aan Genico binnen de 15 dagen nadat de Klant de gebreken heeft vastgesteld of redelijkerwijze had moeten vaststellen. Voor consumenten bedraagt deze termijn 2 maanden. Indien de gebreken door de Klant niet binnen deze termijn worden gemeld, is Genico niet gehouden tot vrijwaring.

8.7. De installatie van de goederen maakt geen deel uit van de overeenkomst. De goederen zijn bestemd om door de klant te worden geïnstalleerd volgens de meegeleverde instructies. De aansprakelijkheid van Genico beperkt zich tot de loutere constructie van de goederen. De afhaling en plaatsing gebeurt op verantwoordelijkheid van de Klant. Onze gebeurlijke aansprakelijkheid en gebeurlijke vrijwaringsverplichting met betrekking tot de gebreken aan de geleverde goederen strekt zich niet verder dan onze leveranciers en zijn bovendien onderworpen aan dezelfde beperkingen die deze leveranciers in hun algemene voorwaarden voorzien. Onze aansprakelijkheid kan nooit verder strekken dan de loutere vervanging zonder dat een bijkomende schadevergoeding geëist zou kunnen worden. In elk geval is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de eventuele tussenkomst van de BA verzekeraar in het kader van haar polis beroepsaansprakelijkheid. De schadevergoeding waartoe wij eventueel gehouden zijn ten aanzien van de klant/ contractspartij/ derden, zal bijgevolg nooit hoger zijn dan de dekking verleend krachtens de BA verzekering. Vergoeding voor indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten. Onder indirecte schade dient o.m. te worden begrepen (niet-limitatieve opsomming): gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, etc.


9. Facturatie

9.1. Alle facturen zijn contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel, ongeacht de wijze waarop betaald wordt en zelfs indien wij op de klant wissels zouden trekken of onze facturen zouden laten innen door bank-of andere instellingen.

9.2. De werken zijn betaalbaar voor aanvang van de werken. Alle facturen zijn, behoudens andersluidend beding, betaalbaar binnen een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de factuurdatum.

Bij gebrek aan uitdrukkelijk en schriftelijk protest van de factuur binnen de acht dagen na ontvangst van deze factuur, wordt de klant geacht deze factuur zonder voorbehoud en in al zijn onderdelen te hebben aanvaard.

9.3. Bij niet-nakoming door de klant van zijn betalingsverplichtingen, behouden wij ons enerzijds het recht voor om de verdere uitvoering van de specifieke of enige andere overeenkomst met de klant uit te stellen tot aan de volledige betaling door de klant van alle achterstallen, en anderzijds om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden ten laste van de klant te beschouwen.

De niet betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet-vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Elke op haar vervaldag niet of niet volledig betaalde factuur zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest opbrengen van 10% per jaar, en dit vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de integrale betaling ervan.

In geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de factuur op de vervaldag, zonder ernstige reden, wordt - zonder dat daartoe een ingebrekestelling verschuldigd is en onverminderd de gebeurlijke gedingskosten - het verschuldigd bedrag verhoogd met een forfaitair schadebeding van 15% op het totaal der gevorderde factuurbedragen of openstaande saldi, dit met een minimum van 125 euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

9.4.In geen geval brengen cheques, wissels, mandaten of ontvangstbewijzen schuldvernieuwing met zich mee noch brengen zij afwijking van onze voorwaarden met zich mee.


10. Privacybeleid

Genico hecht belang aan uw privacy.

In geval de bezoeker van de website door Genico om persoonlijke informatie gevraagd wordt, zal dit gebeuren conform de toepasselijke bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) – (GDPR). De doeleinden voor de verwerking van uw persoonsgegevens, en de wijze waarop wij dit doen, vindt u uitgebreid terug in onze afzonderlijke privacyverklaring.

Wij zullen evenwel geen gegevens verwerken die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, of waarvoor wij geen toestemming hebben gevraagd.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens door een verzoek te richten per e-mail naa r het adres info@genico.be. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn, de gegevens te wissen, de verwerking ervan te beperken, of deze te doen overdragen. Wanneer een verzoek echter manifest ongegrond is of buitensporig wordt bevonden, kan een administratieve kost aangerekend worden.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot genico, Industriestraat 40, 8755 Ruiselede, info@genico.be, of de uitschrijvingsinstructies (“unsubscribe”) te volgen die gebeurlijk zijn opgenomen in onze e-mailberichten. Voordat wij uw gegevens voor marketingdoeleinden gebruiken, zullen wij steeds vragen of u dit wenst.

Genico kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de genico-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de genico-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.


11. Overmacht

Onder gebeurtenis van overmacht wordt begrepen – maar is niet beperkt tot - elk van de volgende gebeurtenissen:

- Natuurrampen (zoals overstroming, storm, orkaan, bliksem, sneeuw, aardbeving, etc.);

- Gewapende conflicten (zoals oorlog, revolutie, opstand, militaire operatie, bezetting, etc.);

- Sociale onrust (zoals staking, betoging, lock-out, handelsconflicht, etc.);

- Misdrijven (zoals diefstal, terrorisme, etc.);

- Ziekte en epidemie;

- Stroom en telecommunicatieonderbreking;

- Economische factoren (zoals leveringsvertraging, grondstoffentekort, tekort aan arbeidskrachten, etc.);

- Ongevallen (zoals brand, explosie, machinebreuk, …); en

- Overheidsingrijpen;

Genico is bevrijd van enige contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid vanaf het plaatsvinden van de Gebeurtenis van Overmacht.


12. Intellectuele eigendom

Elk werk of ontwerp van Genico dat is ontstaan aan haar eigen creativiteit, en het resultaat is van haar eigen intellectuele schepping blijft haar exclusieve eigendom. Onder werk of ontwerp wordt begrepen elke tekening, illustratie, model, foto, animaties, lettertypes, (website)sjablonen en – waardoor aan een idee vorm werd gegeven, zowel voorlopig als definitief.

Alle door Genico vervaardigde tekeningen, berekeningen en productieplannen blijven eigendom van Genico. Het geheel of gedeeltelijk overnemen van de daarop voorkomende constructies, constructievormen of constructiedetails, alsmede het aan derden ter zinzage geven daarvan, is niet toegestaan en zal worden beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Genico.


13. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbanken

In geval van betwisting waartoe de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst aanleiding zou kunnen geven, zijn enkel de rechtbanken van het rechtsgebied van onze maatschappelijke zetel bevoegd. De overeenkomst met de Klant is onderworpen aan het Belgisch Recht.

  • Wij zijn in verlof vanaf 13 juli tot 9 augustus - toonzaal terug open vanaf 10 augustus